Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Odpovědní zástupci

Křesťanský sbor Brno je evidován u Ministerstva kultury a je proto právnickou osobou. Důvodem, proč jako sbor jsme zapsáni u ministerstva, je toliko podpora naplňování poslání sboru a usnadnění jeho fungování v konkrétních vezdejších podmínkách. Tato dobrovolná registrace u státních orgánů nemá žádný vliv či vztah k duchovní podstatě Církve. Každá právnická osoba jedná navenek svým statutárním orgánem, kterým jsou v našem sboru dva odpovědní zástupci.

Odpovědné zástupce volí celý sbor na sejití nazvaném Shromáždění sboru, a to na neomezenou dobu s tím, že každých pět let dojde k ověření jejich podpory ze strany domácích sboru. Návrh kandidátů podává Sborová rada, která je pracovním týmem složených z některých služebníků ve sboru. Odpovědní zástupci jsou zapsáni u ministerstva a mohou za sbor jednat ve všech právních věcech, jako je jednání s úřady, podepisování smluv a další. Jsme Pánu Bohu vděční za to, že v našem sboru máme dva bratry, kteří svým vzděláním jsou kvalifikovanými právními zástupci sboru.

Odpovědným zástupcem sboru je Mgr. Aleš Drbal a Mgr. Vít Eleder.