Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Principy z knihy Ageus

1) Špatně nastavené priority brání v práci na Božím díle (1,4.9)

2) Cílem konání člověka má být oslavit Boha, aby On měl zalíbení ve svém lidu (1,8)

3) Bůh někdy využívá neštěstí k výchově svého lidu (1,6.10-11)

4) Poslušnost a oddanost jsou předpoklady pro Boží požehnání (1,12-14)

5) Není pozdě začít poslouchat Pána Boha (1,12-15)

6) Povzbuzením je vědomí Boží přítomnosti v našich životech (2,1-4)

7) Pomocí pro ustrašené srdce je vidět věci z Boží perspektivy (2,6-7)

8) Bůh má vládu nad vším, vědomí Jeho moci je posilou pro Jeho lid (2,7-8)

9) Svatost není přenosná vnějšími věcmi (2,11-12)

10) Hřích zasahuje vše, s čím přijde do styku (2,13-14)

11) Neposlušnost vyvolává ukázňování, zatímco poslušnost vede k požehnání (2,15-19)

12) Bůh je suverénní nad královstvími i národy (2,20-21)

13) Bůh splní svá zaslíbení (2,23)

Výtah z biblických seminářů konaných v březnu 2009, zpracoval Aleš Drbal.