Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Co je to Církev?

Pod pojmem Církev s velkým „C“ rozumíme tělo Kristovo, které je tvořeno všemi, kdo uvěřili, věří a ještě uvěří, že Ježíš Kristus je Boží Syn, kterého Bůh Otec z lásky poslal, aby zemřel za hříchy každého jednotlivce. Zmrtvýchvstalý Kristus je Pánem a jedinou svrchovanou Hlavou Církve. Tato Církev je pouze jedna a není to lidská organizace, ani není omezena nějakými lidskými zřízeními.

Věřící ve spásnou oběť Ježíše Krista tvoří v konkrétním místě a čase církev – samostatný místní sbor. Církev není souhrnem sborů, ale lidí, kteří skutečně přijali Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Do Kristovy Církve se nelze dostat nějakým lidsky provedeným úkonem či jiným aktem, ale je nutný vírou založený osobní vztah s Bohem skrze Ježíše.

Místní církev není svou existencí vázána na stát či jeho registraci. Nicméně jednotlivé sbory (místní církve) mohou pro vystupování v občanské společnosti být dle svého vlastního uvážení státem registrovány podle zákona o církvích a stát se tak právnickou osobou. Tuto právnickou osobu český právní řád nazývá také církev, z čehož může pramenit záměna tohoto pojmu s jeho duchovním výše uvedeným významem.